Bảo hành 12 tháng
Bảo hành 12 tháng

 Tất cả các sản phẩm

Giao hàng tốc độ
Giao hàng tốc độ

  Free ship nội thành

Chiết khấu cao
Chiết khấu cao

   Dành cho đại lý

Sản Phẩm Chính Hãng
Sản Phẩm Chính Hãng

Xuất xứ rõ ràng

Thanh toán

[siteorigin_widget class="MatiApp\\Widgets\\MatiWP_Checkout_Widget"]Th\u00f4ng tin chuy\u1ec3n kho\u1ea3n tr\u1ee5 s\u1edf H\u1ed3 ch\u00ed Minh<\/h4>\n

1. \u0110\u01a1n v\u1ecb th\u1ee5 h\u01b0\u1edfng: C\u00d4NG TY CP THI\u1ebeT B\u1eca C\u00d4NG NGHI\u1ec6P H\u1eeeU H\u1ed2NG<\/p>\n

2. S\u1ed1 t\u00e0i kho\u1ea3n: 0561 00 1399 006, t\u1ea1i Ng\u00e2n h\u00e0ng TMCP An B\u00ecnh, chi nh\u00e1nh TP. HCM<\/p>\n

3. S\u1ed1 t\u00e0i kho\u1ea3n: 3131 00000 37354, t\u1ea1i Ng\u00e2n h\u00e0ng \u0110T v\u00e0 PT Vi\u1ec7t Nam, chi nh\u00e1nh B\u1eafc S\u00e0i G\u00f2n<\/p>\n

4. S\u1ed1 t\u00e0i kho\u1ea3n: 681339, t\u1ea1i Ng\u00e2n h\u00e0ng ACB, chi nh\u00e1nh H\u1ed9i S\u1edf<\/p>\n

5. S\u1ed1 t\u00e0i kho\u1ea3n: 0600 7794 3989, t\u1ea1i Ng\u00e2n h\u00e0ng S\u00e0i G\u00f2n Th\u01b0\u01a1ng T\u00edn, PGD C\u1ed9ng H\u00f2a<\/p>\n

6. S\u1ed1 t\u00e0i kho\u1ea3n: 007 100 543 5358, t\u1ea1i Ng\u00e2n h\u00e0ng TMCP Ngo\u1ea1i Th\u01b0\u01a1ng, chi nh\u00e1nh TP.HCM<\/p>\n

7. S\u1ed1 t\u00e0i kho\u1ea3n: 10 111 68 68 68 68, t\u1ea1i Ng\u00e2n h\u00e0ng TMCP Qu\u00e2n \u0110\u1ed9i, chi nh\u00e1nh TP.HCM<\/p>\n

8. S\u1ed1 t\u00e0i kho\u1ea3n: 026 100 1224370, t\u1ea1i Ng\u00e2n h\u00e0ng TMCP Ngo\u1ea1i Th\u01b0\u01a1ng Vi\u1ec7t Nam, chi nh\u00e1nh Qu\u1eadn 2<\/p>\n

<\/p>\n

Th\u00f4ng tin chuy\u1ec3n kho\u1ea3n Chi Nh\u00e1nh H\u00e0 N\u1ed9i<\/h4>\n

- \u0110\u01a1n v\u1ecb th\u1ee5 h\u01b0\u1edfng: C\u00d4NG TY CP THI\u1ebeT B\u1eca C\u00d4NG NGHI\u1ec6P H\u1eeeU H\u1ed2NG- CHI NH\u00c1NH H\u00c0 N\u1ed8I<\/p>\n

1. S\u1ed1 t\u00e0i kho\u1ea3n:1011775268, t\u1ea1i Ng\u00e2n h\u00e0ng TMCP S\u00e0i G\u00f2n-H\u00e0 N\u1ed9i (SHB), chi nh\u00e1nh Ho\u00e0n Ki\u1ebfm, PGD Vi\u1ec7t H\u01b0ng, H\u00e0 N\u1ed9i<\/p>\n

2. S\u1ed1 t\u00e0i kho\u1ea3n: 19132808607012, t\u1ea1i Ng\u00e2n h\u00e0ng TMCP K\u1ef9 Th\u01b0\u01a1ng Vi\u1ec7t Nam, chi nh\u00e1nh Ch\u01b0\u01a1ng D\u01b0\u01a1ng, PGD Vi\u1ec7t H\u01b0ng, H\u00e0 N\u1ed9i<\/p>\n","checkout_notes":"

Ghi ch\u00fa<\/h4>\n

Vui l\u00f2ng ghi r\u00f5 thanh to\u00e1n mua d\u1ee5ng c\u1ee5 \u0111o<\/p>\n

- Hi\u1ec7u l\u1ef1c c\u1ee7a b\u00e1o gi\u00e1: 15 ng\u00e0y. Ri\u00eang \u0111\u1ed1i v\u1edbi nh\u1eefng m\u1eb7t h\u00e0ng th\u00f4ng d\u1ee5ng, h\u00e0ng ti\u00eau hao th\u01b0\u1eddng xuy\u00ean, h\u00e0ng \u0111ang khan hi\u1ebfm...b\u00e1o gi\u00e1 ch\u1ec9 c\u00f3 gi\u00e1 tr\u1ecb t\u1ea1i th\u1eddi \u0111i\u1ec3m b\u00e1o. \u0110\u01a1n \u0111\u1eb7t h\u00e0ng (PO) ch\u1ec9 c\u00f3 gi\u00e1 tr\u1ecb khi c\u00f3 s\u1ef1 x\u00e1c nh\u1eadn l\u1ea1i c\u1ee7a ch\u00fang t\u00f4i.<\/p>\n

- Thay \u0111\u1ed5i s\u1ed1 l\u01b0\u1ee3ng s\u1ebd \u1ea3nh h\u01b0\u1edfng \u0111\u1ebfn \u0111\u01a1n gi\u00e1. C\u00f9ng m\u1ed9t b\u00e1o gi\u00e1 nh\u01b0ng giao h\u00e0ng nhi\u1ec1u \u0111i\u1ec3m v\u00e0 kh\u00e1c th\u1eddi gian s\u1ebd \u1ea3nh h\u01b0\u1edfng \u0111\u1ebfn chi ph\u00ed giao h\u00e0ng. Do v\u1eady, vui l\u00f2ng b\u00e1o tr\u01b0\u1edbc \u0111\u1ec3 ch\u00fang t\u00f4i c\u1eadp nh\u1eadt l\u1ea1i gi\u00e1 khi c\u00f3 nh\u1eefng thay \u0111\u1ed5i n\u00e0y.<\/p>","id":"matiwp_checkout_widget-124510000","option_name":"widget_matiwp_checkout_widget"},"args":{"before_widget":"

","after_widget":"<\/div>","before_title":"

","after_title":"<\/h3>","widget_id":"widget-0-0-0"}}" />[/siteorigin_widget]

Nhân viên kinh doanh Miền Nam

Lý Hải Ngọc|Nhân viên kinh doanh
Lý Hải Ngọc Nhân viên kinh doanh 090.189.2017
Võ Xuân Khánh|Nhân viên kinh doanh
Võ Xuân Khánh Nhân viên kinh doanh 090.189.2012
Trương Thanh Thảo|Nhân viên kinh doanh
Trương Thanh Thảo Nhân viên kinh doanh 090.189.2014
Bùi Phước Quyền|Nhân viên kinh doanh
Bùi Phước Quyền Nhân viên kinh doanh 093.115.2818
Nguyễn Đình Thuận|Nhân viên kinh doanh
Nguyễn Đình Thuận Nhân viên kinh doanh 093.216.2818

Tư vấn miền bắc

Phùng Văn Dũng|Nhân viên kinh doanh
Phùng Văn Dũng Nhân viên kinh doanh 090.189.2013
Nguyễn Đình Việt|Nhân viên kinh doanh
Nguyễn Đình Việt Nhân viên kinh doanh 090.140.5818
Nguyễn Ngọc Tiến|Nhân viên kinh doanh
Nguyễn Ngọc Tiến Nhân viên kinh doanh 090.274.3818